TOURTAGEBUCH “FREITAG DER 13.”-TOUR – TEIL IV – 23.-26.04.15